Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – dalej „RODO” – informujemy, że:


1. Administrator
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Życie i Rodzina z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wolska 84/86 lok.418, 01-141 Warszawa), KRS: 0000598904 („Administrator”).


2. Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można się skontaktować:
a) telefonicznie: +48 575 475 155;
b) pod adresem e-mail: kontakt@pilnujbudzetu.pl;
c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Wolska 84/86 lok.418, 01-141 Warszawa


3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji działań związanych z petycjami składanymi w interesie publicznym w sprawach dotyczących wydatkowania środków publicznych przez samorządy (na wszystkich ich szczeblach) w tym m.in. wydatkowania środków publicznych na działalność organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury; w tym również w szczególności wniesienia petycji i przekazania Pani/ Pana danych do właściwego do rozpatrzenia petycji organu władzy publicznej – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
b) informowania Pani/ Pana o bieżącej działalności statutowej Administratora, a także prowadzonym przez Administratora fundraisingu bezpośrednim – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie, w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).


4. Kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych:
a) będzie właściwy do rozpatrzenia petycji organ władzy publicznej;
b) mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
c) mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, komunikacyjne, analityczne, prawne, marketingowe.


5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


6. Okres przechowywania danych
Pani/ Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu:
a) realizacji działań związanych z petycjami składanymi w interesie publicznym w sprawach dotyczących wydatkowania środków publicznych przez samorządy (na wszystkich ich szczeblach) w tym m.in. wydatkowania środków publicznych na działalność organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury; w tym również w szczególności wniesienia petycji i przekazania Pani/ Pana danych do właściwego do rozpatrzenia petycji organu władzy publicznej – do czasu zakończenia realizacji czynności związanych z ww. petycją lub do czasu wycofania zgody;
b) informowania Pani/ Pana o bieżącej działalności statutowej Administratora, a także prowadzonym przez Administratora fundraisingu bezpośrednim – do czasu zakończenia działań prowadzonych przez Administratora w zakresie informowania o bieżącej działalności statutowej Administratora i fundraisingu bezpośrednim lub do czasu wycofania zgody;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń;
d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.


7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:
a) prawo do żądania dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych (w przypadku, gdy nie ma podstaw do tego, aby dane osobowe były przetwarzane);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
e) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymywania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres e-mail: kontakt@pilnujbudzetu.pl.


8. Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora na adres e-mail: kontakt@pilnujbudzetu.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.


9. Prawo do sprzeciwu
Może Pani/ Pana, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail: kontakt@pilnujbudzetu.pl


10. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji działań związanych z petycją w interesie publicznym informowania Pana/Pani o bieżącej działalności statutowej Administratora, a także prowadzonym przez Administratora fundraisingu bezpośrednim.

Scroll to Top